VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Milí návštěvníci webových stránek www.mentorkalucie.cz a uživatelé služeb a digitálního obsahu prodávaných prostřednictvím těchto stránek, tyto všeobecné obchodní podmínky obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než objednáte a zakoupíte služby a digitální obsah prostřednictvím webu www.mentorkalucie.cz Poskytovatelky:

Lucie Dědková – podnikatelská mentorka s.r.o.

místem podnikání Varšavská, Praha, 120 00

IČO 10910999

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 350566

email: email@mentorkalucie.cz

telefon: 775 073 383

(dále jen „Poskytovatelka“)

I. Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, v souvislosti se zakoupením a využitím služeb a digitálního obsahu, mezi Poskytovatelkou a zákazníkem, které jsou prezentovány na webu www.mentorkalucie.cz (dále také jen „web“ a/nebo „služby Poskytovatelky“).

2. Smlouva / smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb či kupní smlouvy v případě zboží či smlouvy o poskytování digitálního obsahu, dále také jen „smlouva“) mezi Poskytovatelkou a jejím zákazníkem vzniká akceptací doručené objednávky, která je Poskytovatelkou zaslána zákazníkovi na jeho emailovou adresu. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelkou a zákazníkem a doplňují uzavíraný smluvní vztah.

3. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

4 V případě, uvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje a zamýšlí uzavřít smlouvu s Poskytovatelkou v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele.

5. V případě, neuvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje, bude na něj v rámci smluvního vztahu pohlíženo jako na spotřebitele a uplatní se dále také ujednání stanovená zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

6. Poskytovatelka si vyhrazuje právo, že služby jí prezentované nemusí být vždy dostupné a vyhrazuje si právo poskytovat je vždy v určitém období. Tyto skutečnosti bývají v popisu služeb a digitálního obsahu na webu či v prodejních textech vždy uvedeny.

II. Objednávka a uzavření smlouvy

1. Webové stránky Poskytovatelky obsahují seznam a popis nabízených služeb a digitálního obsahu včetně uvedení jejich cen a dalších podstatných informací pro zákazníky.

2. Pro objednání zákazník provede příslušnou volbu na webové stránce a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní Poskytovatelky. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávané službě či digitálním obsahu a povinné údaje k vyplnění pro účely uzavření smlouvy a fakturace.

3. Objednávku odešle zákazník Poskytovatelce provedením příslušné volby v objednávkovém formuláři. Zákazník bere na vědomí, že objednávkou je zavázán k platbě. Poskytovatelka neprodleně po obdržení objednávky zákazníkovi potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka.

4. Poskytovatelka není povinna přijmout objednávku a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatelky či tyto obchodní podmínky.

5. V případě, že ze strany zákazníka nedojde k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, smlouva se od počátku ruší. V případě, pokud zákazník již uhradil částečnou platbu na kupní cenu, vrátí ji Poskytovatelka do týdne od zrušení smlouvy, a to na účet, ze kterého byla částečná úhrada učiněna, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

6. Aby mohl zákazník čerpat některé služby a produkty, vytvoří Poskytovatelka za tímto účelem pro zákazníka jeho uživatelský účet. Zákazník je povinen dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích ke svému členskému účtu a neumožnit jejich použití třetím osobám. Zákazník se dále zavazuje udržovat údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé.

7. Zákazník bere na vědomí, že v případě zakoupení produktů nebo služeb (online kurzů, e-booků a některých vzdělávacích akcí) Poskytovatelka bezprostředně po uzavření smlouvy poskytne zákazníkovi část či celé plnění (způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění), v takovém případě není možné ze strany zákazníka od smlouvy odstoupit. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je potom u těchto produktů a služeb vyloučeno užití ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a je tedy vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Pokud to bude u některých online kurzů, e-booků a vzdělávacích akcí s poskytováním plnění a možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje

lhůta pro odstoupení od smlouvy, bude-li delší než uvedených 14 dnů. Toto ujednání se neuplatní, je-li předmětem objednávky zboží.

8. Poskytovatelka je oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatelky zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.

9. Zákazník bere dále výslovně na vědomí, že v případě, je-li součástí ceny nebo produktu osobní či online konzultace, je možné nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů před touto událostí požádat o změnu termínu. Tuto možnost lze využít pouze jednou v rámci daného produktu či služby. V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky.

III. Cena a platební podmínky

1. Zákazník získává přístup ke službám či digitálnímu obsahu po zaplacení plné stanovené ceny, není-li v objednávkovém formuláři či u popisu služby či produktu stanoveno jinak.

2. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby či digitálního obsahu a způsoby úhrady (v případě bezhotovostního převodu se stanovuje lhůta splatnosti 10 dnů). Poskytovatelka zákazníky výslovně upozorňuje, že v případě vzdělávací akce či konzultace s pevným startem musí být cena uhrazena nejpozději 5 dnů před konáním takovéto události.

3. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatelka zákazníkovi po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

IV. Dodací podmínky

1. Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném, který bude specifikován u popisu produktu, dodán po zaplacení kupní ceny na email, který zákazník uvedl v objednávce, jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Obvyklá lhůta pro dodání e-booku činí 3 dny po zaplacení.

2. Nebude-li stanoveno u popisu produktu jinak, při koupi on-line kurzu bude zákazníkovi po uhrazení ceny vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na email, který uvedl zákazník v objednávce, zaslány přístupové údaje k uživatelskému účtu. V případě, bude-li kurz šířen jiným způsobem než prostřednictvím členské sekce, budou zákazníkovi zaslány přístupové údaje k jiné platformě, jejímž prostřednictvím bude kurz dostupný. V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdrží účastníci po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude digitální obsah (online kurz) dodán zpřístupněním členské sekce či v rámci jiné platformy, a to obvykle ve lhůtě tří dnů po zaplacení, není-li stanoven den spuštění kurzu. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou

jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce online kurzu.

3. Není-li stanoveno jinak u popisu konkrétního produktu, Poskytovatelka neposkytuje aktualizace digitálního obsahu.

Zboží

4. Při koupi zboží bude zakoupené zboží zasláno jako poštovní zásilka na adresu uvedenou v objednávce. Povinnost dodat zboží Poskytovatelka splní předáním zboží přepravci, kterého zákazník v objednávce zvolil. Bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží a není považováno za odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka. Pokud při převzetí zásilky je zjištěno porušení obalu, je zákazník povinen toto uplatnit ihned u přepravce. Pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu. Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky; v takovém případě zákazník bezodkladně kontaktuje Poskytovatelku. V případě zasílání zboží je zákazník povinen uhradit cenu poštovného a balného uvedeného v objednávce. Pokud by bylo nutné z důvodů na straně zákazníka doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, je zákazník povinen uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem. V případě, odmítne-li zákazník bezdůvodně zásilku převzít, má Poskytovatelka nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které z tohoto důvodu vzniknou.

Vzdělávací akce

5. Vzdělávací akce bude dodána dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných. Poskytovatelka je oprávněna změnit jednostranně podmínky vzdělávací akce např. osobu vyučujícího lektora, čas jednotlivých lekcí, místo konání. Totéž se uplatní, koná-li se vzdělávací akce online (např. streamované přednášky apod.) či fyzicky (semináře apod.). Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Poskytovatelkou. Poskytovatelka si vyhrazuje právo zrušit vzdělávací akci při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci.

Společná ustanovení

6. Poskytovatelka si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z účasti v online kurzu či vzdělávací akci či z facebookové skupiny podporující online kurz či vzdělávací akci či jiný produkt poskytovatelky, pokud zákazník narušuje průběh takovéto akce (např. nevhodným chováním, urážením ostatních účastníků apod.). V případě vyloučení nemá zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny.

Zvláštní ustanovení pro kurzy s dotací

7. Vzhledem k tomu, že Poskytovatelka poskytuje některé kurzy, na úhradu jejichž ceny je možné obdržet dotaci na část nebo celou cenu, stanovují se pro tyto kurzy následující pravidla:

a) Poskytovatelka výslovně upozorňuje zákazníky, že v případě, budou-li čerpat na úhradu části či celé ceny produktů Poskytovatelky dotaci Úřadu práce či jiné dotace či subvence ze strany úřadů či třetích osob, a takováto dotace jim nebude z důvodů na straně zákazníka či na straně úřadů či třetích osob poskytnuta, neopravňuje tato skutečnost bez dalšího zákazníka od uzavřené smlouvy s Poskytovatelkou odstoupit z důvodu neposkytnutí dotace, subvence či jejich částí. V takovém případě je zákazník povinen uhradit celou cenu objednaného produktu z vlastních zdrojů.

b) V případě, objedná-li zákazník kurz a bude schválena dotace či subvence na úhradu části či celé ceny, a zákazník odstoupí od smlouvy s poskytovatelkou, je povinen uhradit Poskytovatelce storno poplatek ve výši 18% z ceny takového kurzu. Storno poplatek je účtován z důvodů náhrady administrativních nákladů, které vzniknou Poskytovatelce se zajištěním dotace (subvence) na úhradu ceny kurzu, který zákazník nevyužije. Poskytovatelka je oprávněna storno poplatek započíst na uhrazenou cenu kurzu či její část.

V. Odstoupení od smlouvy

1. Poskytovatelka je oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu, digitální obsah či zboží za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatelky zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.

2. Zákazník má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy na koupi zboží odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí věci. Tím kupní smlouva od počátku ruší. Věc musí být Poskytovatelce vrácena bezodkladně po odstoupení od smlouvy. Zákazník nese náklady spojené s navrácením věci. Pokud zákazník odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu Poskytovatelka přijaté peněžní prostředky bezodkladně, a to stejnou platební metodou, jak je zákazní uhradil. Poskytovatelka není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než zákazník věc vrátí nebo jí prokáže, že věc Poskytovatelce odeslal. Poskytovatelka je oprávněna jednostranně započítat nárok na úhradu škody vzniklé na vrácené věci způsobené kupujícím; zejména z důvodu jejího poškození či nenávratného porušení, jakož i používání věci nad běžnou míru pro vyzkoušení či otestování věci.

3. Vzhledem k tomu, že v případě zakoupení digitálního obsahu Poskytovatelka zpřístupňuje bezprostředně po uzavření smlouvy zákazníkovi v postavení spotřebitele digitální obsah způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění, v takovém případě není možné ze strany zákazníka od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy bez uvedení důvodu. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je u digitálního obsahu a služeb nabízených prostřednictvím webových stránek Poskytovatelky či dalších internetových služeb Poskytovatelky vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny bez uvedení důvodu. S touto skutečností vyslovuje zákazník souhlas prostřednictvím webových stránek Poskytovatelky. Pokud to bude u některých produktů Poskytovatelky s možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy zákazníkovi.

4. Zákazník v postavení spotřebitele je dále oprávněn od smlouvy na poskytnutí digitálního obsahu uzavřené způsobem na dálku v případě, nedodá-li Poskytovatelka digitální produkt bezodkladně po jeho zaplacení nebo v dodatečné lhůtě stanovené zákazníkem. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že je z prohlášení Poskytovatelky nebo z okolností zjevné, že Poskytovatelka digitální obsah neposkytne anebo vyplývá-li z ujednání stran nebo z okolností při uzavření smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné. Výslovně se však stanovuje, že toto ujednání se nepoužije v případě tzv. předprodejů, kdy je stanoveno datum dodání plnění.

VI. Reklamační podmínky

1. Je-li zakoupeným produktem služba či digitální obsah, Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba rozpor s jeho objednávkou či pokud je dodaná služba technicky nedostupná či chybí-li její část. Vadu je povinen uplatnit u Poskytovatelky emailem bezodkladně po jejím zjištění. V rámci reklamace Poskytovatelka potom bezodkladně poskytne bezvadné plnění v souladu s objednávkou.

2. Poskytovatelka odpovídá za to, že produkt (zboží či služba) při převzetí nemá vady. Je-li zákazník v postavení spotřebitele, pak v případě, že se vada služby projeví do 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Dále Poskytovatelka odpovídá spotřebitelům, že se vady v případě zboží nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Není-li zákazník spotřebitelem, odpovídá Poskytovatelka pouze za vady, které má produkt při převzetí.

3. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad má zákazník právo požadovat výměnu produktu za nový, umožňuje-li to charakter produktu, anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady může zákazník požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. Volbu vyřešení nároků z odpovědnosti za vady provede zákazník.

4. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad na adresu: email@mentorkalucie.cz.

VII. Odpovědnost za vady u digitálního obsahu

1. Zákazník je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li digitální obsah vadu. Zákazník v postavení spotřebitele je oprávněn vytknout vadu ve lhůtě dvou let od převzetí digitálního obsahu. V takovém případě, je-li to možné, může zákazník požadovat její odstranění (případně se posoudí, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné). Práva z vadného plnění uplatní zákazník u Poskytovatelky e-mailem bezodkladně po jeho zjištění. V rámci reklamace Poskytovatelka potom vadu odstraní v přiměřené době tak, aby nezpůsobila zákazníkovi značné obtíže. Není-li zákazník v postavení spotřebitele, odpovídá Poskytovatelka za vady, které se u digitálního obsahu vyskytnou při převzetí a zákazník je vytkne bezodkladně.

2. Zákazník v postavení spotřebitele může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud Poskytovatelka vadu dle předchozího odstavce neodstraní, nebo pokud se vada projeví i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy. Volbu provede zákazník. Zákazník však není oprávněn od smlouvy odstoupit, jedná-li se o vadu nevýznamnou.

3. Stanovuje se v souladu se zákonem, že přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který byl zákazníkovi poskytnut. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně. V případě, jedná-li se o digitální obsah poskytovaný za osobní údaje zákazníka namísto odměny, nemůže zákazník požadovat přiměřenou slevu.

4. Peněžité částky, které má Poskytovatelka z důvodu vadného plnění vydat zákazníkovi, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud zákazník odstoupí od smlouvy, vrátí Poskytovatelka na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy zákazník uplatnil u Poskytovatelky příslušné právo z vadného plnění. 4. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 – 1925, § 2161 – 2174b a § 2389a a násl. občanského zákoníku).

5. Vady digitálního obsahu je nutné vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na e-mailovou adresu: email@mentorkalucie.cz.

VIII. Odpovědnost za vady při prodeji zboží

1. Poskytovatelka odpovídá za to, že zboží, tedy věc, při převzetí zákazníkem nemá vady. Poskytovatelka odpovídá spotřebitelům, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Je-li zákazník v postavení spotřebitele, pak v případě, že se vada projeví do 12 měsíců od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. U vady, která se projeví po uplynutí 12 měsíců od koupě věci do konce záruční doby, je zákazník povinen prokázat, že věc byla vadná již při převzetí. Není-li zákazník spotřebitelem, odpovídá Poskytovatelka pouze za vady, které má věcpři převzetí a zákazník je vytkne bezodkladně. Vadu krytou zárukou musí zákazník vytknout poskytovateli záruky (který může být odlišný od Poskytovatelky) ve lhůtě určené délkou záruční doby

2. Má-li věc vadu, může zákazník požadovat její odstranění. Podle své volby může zákazník požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, jen pokud je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo nepřiměřeně nákladný. Poskytovatelka může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Poskytovatelka odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím zákazníkovi nezpůsobila značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který zákazník věc koupil.

3. Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, nebo pokud se vada projeví opakovaně, nebo je vada podstatným porušením smlouvy, nebo je z prohlášení Poskytovatelky nebo

z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro zákazníka. Volbu řešení nároku provede zákazník.

4. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou zákazník obdržel.

5. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.

6. Peněžité částky, které má Poskytovatelka z důvodu vadného plnění vydat zákazníkovi, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud zákazník odstoupí od smlouvy, vrátí Poskytovatelka na vlastní náklady bez zbytečného odkladu; v případě odstoupení zákazníka od smlouvy poté, co Poskytovatelka obdrží věc nebo jí zákazník prokáže, že věc odeslal.

7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 – 1925, § 2099 – 2117 a § 2161 – 2174b občanského zákoníku).

8. Nároky z titulu odpovědnosti za vady věci je nutné vytknout u Poskytovatelky bez zbytečného odkladu po zjištění vad na e- mailovou adresu: email@mentorkalucie.cz.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatelka poskytuje službu v rozsahu a způsobem uvedených v popisu služby. Poskytovatelka v žádném případě neodpovídá za to, že po využití jí poskytované služby získá zákazník finanční prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky, které závisí zčásti nebo výhradně na aktivitě ze strany zákazníka nebo třetích osob či z důvodů vyšší moci.

2. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k službám, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatelky či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelkou a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor.

4. Poskytovatelka používá v rámci své internetové prezentace recenze skutečných zákazníků svých služeb a digitálního obsahu, které získala od těchto zákazníků buďto na základě jejich spontánních písemných reakcí vůči Poskytovatelce nebo na vyžádání po využití služby či po konzumaci digitálního obsahu. Pro získání recenze Poskytovatelka oslovuje vždy konkrétní (platící) zákazníky. Recenze nejsou

upravovány, Poskytovatelka si pouze vyhrazuje právo je z redakčních důvodů zkrátit či upravit gramatické nebo stylistické chyby.

5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelkou a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

6. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v příslušných sekcích webu.

7. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatelka měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatelky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

9. Záležitosti těmito podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a v případě, je-li zákazník v postavení spotřebitele, také ujednání zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

10. K rozhodování sporů vyplývajících ze smluv mezi Poskytovatelkou a jejími zákazníky jsou příslušné obecné soudy.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 7.5.2024.

PharmDr. Lucie Dědková, Podnikatelská mentorka